ખુબ જ ખુશી સાથે જણાવવાનું કે આજે “સુરતી ઊંધિયું” 35 લાખનો આંકડો પાર કરી ગયું છે એ બદલ મારા વાચક મિત્રો અને શુભેચ્છકોનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. એક જ વ્યક્તિ દ્વારા ચલાવતા બ્લોગનો આ રેકોર્ડ છે.

ખુબ જ ખુશી સાથે જણાવવાનું કે આજે “સુરતી ઊંધિયું” 35 લાખનો આંકડો પાર કરી ગયું છે એ બદલ મારા વાચક મિત્રો અને શુભેચ્છકોનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. એક જ વ્યક્તિ દ્વારા ચલાવાતા બ્લોગનો આ એક રેકોર્ડ છે.

.

.

Powerful snow plow train removal

.

Train plows through trees after snow storm

.

CLICK FOLLOWING LINK FOR AUDIO

कर्म करें क़िस्मत बने

.

મોટા અક્ષરો વાંચવા માટે નીચેના ફોટા ઉપર ક્લિક કરો