એક શામ કૃષ્ણ કે નામ, અંકિત ત્રિવેદી – The fish and I a short film by Babak Habibifar

ONE REQUEST TO READERS WHO ARE WATCHING S.U. ON MOBILE PHONE

Please click MENU on top of left side of your phone. You will find list of various sections. Click on the link which will take you to that section.

મોબાઈલ ફોન પર સુ.ઉ. વાંચતા વાચકોને વિંનંતી:

તમારા ફોનની ડાબી બાજુએ ઉપરના ભાગ ઉપર  MENU લખ્યું હશે તેના ઉપર ક્લિક કરવાથી સુ.ઉ.ના વિવિધ વિભાગોની લીંક મળશે. તેના ઉપર ક્લિક કરવાથી તમે જે તે વિભાગના લેખો, વિડીયો જોઈએ શકશો.

If you are not getting S.U. in mail regularly please inform me at desaivm50@yahoo.com

.

.

એક શામ કૃષ્ણ કે નામ, અંકિત ત્રિવેદી

.

The fish and I a short film by Babak Habibifar

.

CLICK FOLLOWING LINK FOR AUDIO

अंदर घुसेगा तो ही डुबो सकता है

.

મોટા અક્ષરો વાંચવા માટે નીચેના ફોટા ઉપર ક્લિક કરો