વર્ષે 950 ટન સોનુ ઘડે છે આ જૈન વાણિયો – 123, The Happiest Man

ONE REQUEST TO READERS WHO ARE WATCHING S.U. ON MOBILE PHONE

Please click MENU on top of left side of your phone. You will find list of various sections. Click on the link which will take you to that section.

મોબાઈલ ફોન પર સુ.ઉ. વાંચતા વાચકોને વિંનંતી:

તમારા ફોનની ડાબી બાજુએ ઉપરના ભાગ ઉપર  MENU લખ્યું હશે તેના ઉપર ક્લિક કરવાથી સુ.ઉ.ના વિવિધ વિભાગોની લીંક મળશે. તેના ઉપર ક્લિક કરવાથી તમે જે તે વિભાગના લેખો, વિડીયો જોઈએ શકશો.

If you are not getting S.U. in mail regularly please inform me at desaivm50@yahoo.com

.

.

વર્ષે 950 ટન સોનુ ઘડે છે આ જૈન વાણિયો

.

123 – The Happiest Man

.

CLICK FOLLOWING LINK FOR AUDIO

फेलीयर के वक्त आपका एटीट्युड महत्वका है

.

મોટા અક્ષરો વાંચવા માટે નીચેના ફોટા ઉપર ક્લિક કરો  

3 responses to “વર્ષે 950 ટન સોનુ ઘડે છે આ જૈન વાણિયો – 123, The Happiest Man

 1. Enjoyed.
  Jokes are so so.
  Knew about Rajesh Mehta who is dealing with 950 tonne gold per year.however his name is not popular as of others!!!
  Cartoons are good.
  Best wishes
  Gautam

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s