સંજોગો અને પરિસ્થિતિમાં બહુ ચિંતા કરવી નહિ – સંજય સોજીત્રા હાસ્ય ડાયરો

.

.

સંજોગો અને પરિસ્થિતિમાં બહુ ચિંતા કરવી નહિ

.

સંજય સોજીત્રા હાસ્ય ડાયરો

.

CLICK FOLLOWING LINK FOR AUDIO

कीस्मतकी एक आदत है

.

મોટા અક્ષરો વાંચવા માટે નીચેના ફોટા ઉપર ક્લિક કરો