ઘુટણ,હાથ,પગ અને કમરના દુખાવાને મૂળમાંથી દૂર કરવાની દવા – મણિરાજ બારોટ દારૂ કેમ પિતા,માયાભાઇ આહીરે ખુલાસો કર્યો

.

ઘુટણ,હાથ,પગ અને કમરના દુખાવાને મૂળમાંથી દૂર કરવાની દવા

.

મણિરાજ બારોટ દારૂ કેમ પિતા, માયાભાઇ આહીરે ખુલાસો કર્યો

.

CLICK FOLLOWING LINK FOR AUDIO

સબંધોનો આપણો આનંદ કોણ છીનવી જાય છે

.

મોટા અક્ષરો વાંચવા માટે નીચેના ફોટા ઉપર ક્લિક કરો