સમય મહત્વનો છે, કાજલ ઓઝા – Trumph India kyon aa rahe hai

.

સમય મહત્વનો છે, કાજલ ઓઝા

.

Trumph India kyon aa rahe hai

.

CLICK FOLLOWING LINK FOR AUDIO

કદી વ્યાજે લઇને ધંધો કરવો નહી

.

મોટા અક્ષરો વાંચવા માટે નીચેના ફોટા ઉપર ક્લિક કરો

2 responses to “સમય મહત્વનો છે, કાજલ ઓઝા – Trumph India kyon aa rahe hai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s