સમય મહત્વનો છે, કાજલ ઓઝા – Trumph India kyon aa rahe hai

.

સમય મહત્વનો છે, કાજલ ઓઝા

.

Trumph India kyon aa rahe hai

.

CLICK FOLLOWING LINK FOR AUDIO

કદી વ્યાજે લઇને ધંધો કરવો નહી

.

મોટા અક્ષરો વાંચવા માટે નીચેના ફોટા ઉપર ક્લિક કરો