ખુશખબર—-તમારું સુરતી ઊંધિયું આજે ત્રીસ લાખ પાર કરી ગયું

 

.

.

One rupee Idly by 80 years old Granny

.

Stray animals in India, a big vote bank

.

જીતુનું હાસ્ય તોફાન

.

CLICK FOLLOWING LINK FOR AUDIO

પરણેલા માણસે એકલે હાથે જ ઝઝુમવાનુ છે-સીધ્ધાર્થ રાંદેરીયા

.

મોટા અક્ષરો વાંચવા માટે નીચેના ફોટા ઉપર ક્લિક કરો