ધમ્મા અંબિકા વિપાસના મેડીટેશન સેન્ટર – World’s longest zipline – गुज्जू वेडिंग-अबिजित गांगुली

.

ધમ્મા અંબિકા વિપાસના મેડીટેશન સેન્ટર 

.

World’s longest zipline

.

गुज्जू वेडिंग-अबिजित गांगुली

.

CLICK FOLLOWING LINK FOR AUDIO

कर्म का सिध्धांत

.

મોટા અક્ષરો વાંચવા માટે નીચેના ફોટા ઉપર ક્લિક કરો

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s