પહેલા ઘરવાળી – Microsoft HoloLens – Transform your world with holograms

અમીતશાહને કિરણબેદી ફોન કરે છે
અમીતશાહ: હેલો
કિરણબેદી: ભાજપની હારનું ખરું કારણ શું છે?
અમીતશાહ: આપ!

.

પહેલા ઘરવાળી….બહારવાળી….હવે ફેસબુકવાળી….વોટ્સઅપવાળી

.

शादीसे पहेले भगवानसे दुआ मांगीथी की अच्छा “पकाने”वाली बीबी देना, साला “खाना” मेन्सन करनाही भूल गया.

.

Microsoft HoloLens – Transform your world with holograms:

The feature will use a new holographic headset to overlay virtual images onto the real world — so that Skype conversations can pop up while people are working around, or a living room can be turned into a virtual landscape from a game.
The platform, Microsoft Holographic, and the headset were both revealed as part of the launch of Windows 10, Microsoft’s new operating system for tablets, phones and PCs.
The holographic software is built into Windows 10 already, the company said. Though Microsoft is working on its own hardware, the platform will also work for other virtual reality software like Oculus Rift and Google Glass.
Users can wear the headset while moving around, and interact with virtual images using their hands. The hologram kit has been under development for more than five years, it reported, and early versions of it were integrated into Microsoft’s Kinect.
It will be available “in the Windows 10 timeframe”, Microsoft said. New operating systems are usually released every four to five years.


.

FATA POSTER NIKALA HERO

.

Presentation1

.

Advertisements

4 responses to “પહેલા ઘરવાળી – Microsoft HoloLens – Transform your world with holograms

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s