વોચમેન-છોકરો અને નેટપેક- NINE PHRASES WOMAN USE

આફ્ટર “કોફી વિથ કરણ” સ્ટાર પ્લસ હવે લઈને આવે છે (૧) ચાય વિથ મોદી (૨) સેરીલેક વિથ રાહુલ (૩) કફ સીરપ વિથ કેજરીવાલ…..ભગવાનનો આભાર માનો, મોરારજી દેસાઈ જીવતા નથી.

.

લગ્નના મંડપમાં કન્યા નીચું મોઢું કરીને બેઠી હતી તે જોઇને એક માજી બોલ્યા, વહુ કેટલી બધી શાંત અને ડાહ્યી છે, જ્યારની આવી છે ત્યારની માથું નમાવીને બેઠી છે. એક વાર પણ નજર ઉપર કરીને જોયું નથી. ત્યાં જ પાછળથી કોઈ બોલ્યું,”માજી, આ બધો મોબાઈલનો પ્રતાપ છે.”

.

WATCHMAN-SON AND NETPACK

.

NINE PHRASES WOMAN USE:


.

CLICK FOLLOWING LINK FOR PDF:

FULL MEAL IN ONE RUPEE AT LUDHIYANA-PUNJAB

.

Advertisements

5 responses to “વોચમેન-છોકરો અને નેટપેક- NINE PHRASES WOMAN USE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s