દુખની શરૂઆત-WORLD HATES WOMEN| SHOCKING TRUTH

દુખની શરૂઆત

.

WORLD HATES WOMEN| SHOCKING TRUTH:


.

दारूके ग्लासमे और बेवड़ेके पेटमे

.

Advertisements

2 responses to “દુખની શરૂઆત-WORLD HATES WOMEN| SHOCKING TRUTH

  1. દુખની શરૂઆત સરળ ભાષામા પ્રેરણાદાયી કાવ્ય
    WORLD HATES WOMEN| SHOCKING TRUTH: માનવામા ન આવે તેવું કંપાવે તેવું સત્ય ?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s