ભૂલ ભૂતની તો ભૂત ભોગવે-Chines Challenge

ભૂલ ભૂતની તો ભૂત ભોગવે

.

This crazy machine is an excavator mulcher:

આપણે ત્યાં જો કોઈ ઝાડ કાપવાનું હોય તો તે માટે ઘણા દિવસો લાગે અને જો આખું જંગલ સાફ કરવાનું હોય તો વર્ષો નીકળી જાય. આ એક એવું મશીન છે કે જે થોડા દિવસોમાં મોટા મોટા ઝાડોવાળા જંગલને થોડા વખતમાં જ કાપીને સપાટ મેદાન બનાવી દે છે.

.


.

CHINES CHALLENGE

.

Advertisements

3 responses to “ભૂલ ભૂતની તો ભૂત ભોગવે-Chines Challenge

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s