આપેન્ડન્ટતમારુંછે-Muslim Demographics

ઓડિયો સાંભળવા માટે નીચેની લીંક ક્લીક કરો:

આ પેન્ડન્ટ તમારું છે

.

Muslim Demographics:


.

KALI CHAUDAS – Resized

.

4 responses to “આપેન્ડન્ટતમારુંછે-Muslim Demographics

  1. ये यथा माम् प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्।
    मम वत्र्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः।।

    जो जैसे भाव से पूजा करेगा वैसा ही ईश्वर को प्राप्त करेगा।
    यह भाव कैसे आता है?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s