દેવ-દેવીઓના નામે સંદેશાઓ-IT IS IN INDIA

tumblr_mjn0fsAk2s1s32k9bo1_r3_400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

દેવ-દેવીઓના નામે સંદેશાઓ
.

IT IS IN INDIA:


.

PUNJAB AIRLINE

.

Advertisements

6 responses to “દેવ-દેવીઓના નામે સંદેશાઓ-IT IS IN INDIA

  1. ભગવાનના નામે સંદેશા એક ભ્રમજાળ છે તે મોડેથી ખબર પડેલી !
    હવે તો આવા સંદેશ આવતા નથી અને મોકલવાનો પણ પ્રશ્ન નથી
    …………………………
    હા ભારતમા જ આવુ હોય!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s