માં-બાપ અને આજના સંતાનો – ANDEAN FLAMINGO MATING DANCE

માં-બાપ અને આજના સંતાનો

.

ANDEAN FLAMINGO MATING DANCE:


.

MERA BHARAT MAHAAN-SP-AGRA

.

Advertisements

5 responses to “માં-બાપ અને આજના સંતાનો – ANDEAN FLAMINGO MATING DANCE

  1. સાંપ્રત સમયમા મા બાપ સંતાન ના સંબંધ અંગે સરળ સમજ

    Like

  2. Relation and approach between parents are changed in present circumstances//
    when children become Adult. In kid stage this dialogue remains unchanged !!!
    Flamingo dance !!! What Art of NATURE ?????

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s