આવો પુરુષ શોધી શકે-EPIC Fail Compilation

છેલ્લી એક હજાર કોમેન્ટ્સમાં નીચે મુજબની સંખ્યામાં કોમેન્ટ્સ આપનારા ભાઈ બહેનોનો સહ્રદય આભાર માનું છું.
શ્રી ધીરેન જોશી -૧૬૬- કોમેન્ટ્સ
શ્રી ગૌતમભાઈ મજમુદાર -૧૧૩- કોમેન્ટ્સ
શ્રીમતી અનિલાબેન પટેલ -૬૭- કોમેન્ટ્સ
શ્રી મહેશભાઈ રાણા -૬૫- કોમેન્ટ્સ
શ્રી મનસુખલાલ ગાંધી -૫૨- કોમેન્ટ્સ
શ્રીમતી ઇન્દીરાબેન કોઠારી -૪૫- કોમેન્ટ્સ
“સુરતીઉધીયું” વતી વિપુલ એમ દેસાઈ

.

આવો પુરુષ શોધી શકે
.

EPIC Fail Compilation March 2014! Best of Fail Jumps:


.

BEST EXERCISE WALKING

.

Advertisements

4 responses to “આવો પુરુષ શોધી શકે-EPIC Fail Compilation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s