સ્ત્રી પુરુષ વિશે લખે-Never, Ever Give Up

સ્ત્રી પુરુષ વિશે લખે ત્યારે તે વાસ્તવિકતા ની વધુ નજીક હોય છે

.

Never, Ever Give Up. Arthur’s Inspirational Transformation


.

376189_495492103800250_535531783_n – Resized

.

Advertisements

3 responses to “સ્ત્રી પુરુષ વિશે લખે-Never, Ever Give Up

  1. Never, Ever Give Up. Arthur’s Inspirational Transformation પ્રેરણાદાયી અમારી ઓ .આ. ઘુંટણમા જોઇંટ બદલાવવા બદલે ફીઝીકલ થેરપી-કસરત માલીશ શેકથી સારું થાય તે વાત પર શ્રધ્ધા વધી !

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s