કલંક કાજળથી વધુ કાળું છે-

કલંક કાજળથી વધુ કાળું છે

.

AMAZING ACROBAT A MAN AND TWO GIRLS


.

1964995_10152648677373082_611600046_n – Resized

.

Advertisements

6 responses to “કલંક કાજળથી વધુ કાળું છે-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s