એક ગધેડાનું સર્જન-UNION IS STRENGTH

ભુખી વાઘણ ખતરનાક હોય છે

.

UNION IS STRENGTH

કોઈ જ્ઞાતિ કે દેશ જ્યારે એક હોય ત્યારે કોઈની તાકાત નથી કે તેને હરાવી શકે. તેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ ઈઝરાઈલ છે. ચારે તરફથી દુશ્મનોથી ઘેરાયલો હોવા છતાં તેના દુશ્મન દેશોના એ છક્કા છોડાવી દે છે. જ્યાં સંપ છે ત્યાં કોઈની તાકાત નથી કે તેને કોઈ પડકારી શકે. અહિયા નાના જીવોના ઉદાહરણ ખરેખર સુંદર બોધ આપી જાય છે.


.

888242489e962743560abda75333f46a

.

Advertisements

3 responses to “એક ગધેડાનું સર્જન-UNION IS STRENGTH

  1. **સરસ વાતો વાંચી પ.. ણ.. બે ત્રણ ઠેકાણે જોકમાં પુરુષ મિત્ર જરા વધારે દાઝેલા હોય એમ લાગ્યું..!
    **સંપ ત્યાં જંપ.
    **હાચી વાત સે , માડીને હજી કાય ‘શીરીયશ’ થ્યું સે જ ચ્યા.?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s