મારું ચોકઠું લેવા જાઉં છું-HOW ORANGE JUICE IS MADE

મારું ચોકઠું લેવા જાઉં છું

.
HOW ORANGE JUICE IS MADE


.

download

.

Advertisements

6 responses to “મારું ચોકઠું લેવા જાઉં છું-HOW ORANGE JUICE IS MADE

    • અનીલાબેન, આતો કટાક્ષ કરવા બુક બતાવી છે. સ્ત્રીને સમજવા માટે આટલી જાડી બુક પણ ઓછી પડે. જોક્સ છે.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s