યે મેરા ઇન્ડિયા-Snow monkeys

યે મેરા ઇન્ડિયા

.

                  Snow monkeys soak in hot springs of Japan


.

animals-in-winter-3

.

Advertisements

3 responses to “યે મેરા ઇન્ડિયા-Snow monkeys

  1. **’યે મેરા ઈન્ડિયા’ના માણસનો ખરો merry go round કહેવાય..
    **આ જાપાનના વાંદરા હોય કે બરફના પક્ષી હોય,એક વાત તો સાચી છે કે મુશ્કેલી હોય અથવા ભય હોય.. આ પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા સંપની ભાવના (ભલે પછી એ થોડા સમય માટે પણ કેમ ના હોય) પ્રગટ થઇ જ આવે છે..! …આવું ઈ.સ.2001ના ભૂકંપ વખતે અમદાવાદમાં માણસો વચ્ચે પણ જોવા મળ્યું હતું ..પછી ભલે લોકો એકબીજાને અગાઉ મળ્યા પણ ન હોય..!

    Like

    • તમારી એ વાત સો ટકા સાચી છે. રાજકીય નેતાઓ આવે વખતે પોતાની ખીચડી પકાવી લે છે.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s