બીજો પરણેલો હતો-How sugar affects the brain

બીજો પરણેલો હતો

.

                 How sugar affects the brain

.

monsoon satra – Resized

.

Advertisements

4 responses to “બીજો પરણેલો હતો-How sugar affects the brain

  1. **ટુચકાઓ પૈકી બીજો સૌથી માર્મિક લાગ્યો.
    **સુગરની બીમારી વર્તમાન શત્રુઓમાનો મોટો શત્રુ છે..કોઈપણ ભોગે એને કાબુમાં રાખો બાપા..!
    **અને આ મૌન ‘સૂન'(જલ્દી) પૂરું થાય એમ લાગતું પણ નથી.!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s