ઓડિયો સાંભળવા માટે નીચેની લીંક ક્લીક કરો:

ધોતિયા મુકે ઢીલા ભાઈ ભાઈ

.

મુંબઈના ડબ્બાવાળા

.

પૂરેપૂરું પેપર વાંચવા દે

.

Advertisements

6 responses to “

  1. ‘ધોતિયા મુકે ઢીલા…’ મઝા આવી.
    ભગ્વદ્ગીતાના મહત્તમ સિદ્ધાંતો જાણે ડબ્બાવાળાઓએજ આત્મસાત કરી લીધા છે..!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s