કોઈ હવામાં,કોઈ હવાલાતમાં-Walk Through Metal Gate

કોઈ હવામાં અને કોઈ હવાલાતમાં

.


.

heer-ranjha – Resized

.

Advertisements

3 responses to “કોઈ હવામાં,કોઈ હવાલાતમાં-Walk Through Metal Gate

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s