કેન્યામાસીએટલેહાસ્યનોફુવારો-

ઓડિયો ક્લીપ સાંભળવા માટે નીચેની લીંક ક્લીક કરો:

કેન્યામાસી એટલે હાસ્યનો ફુવારો

.

ભવિષ્યમાં માણસની જિંદગીની કોઈપણ બાબત ખાનગી નહીં રહે. આ એક સુંદર નાનકડી ફીલ્મ છે જેમાં એક ભાઈ પીઝા ઓર્ડર કરવા જાય છે અને તેને કેવા કેવા સવાલોનો સામનો કરવો પડે છે અને તેની શારીરીકથી માંડીને આર્થિક જેવી કોઈપણ બાબત ખાનગી નથી. એવું જ દરેક વ્યક્તી માટે ભવિષ્યમાં બનવાની સંભાવના છે. ફીલ્મ અંગ્રેજીમાં છે.


.

INDIAS POLITICAL PARTIES TODAY – Resized

.

3 responses to “કેન્યામાસીએટલેહાસ્યનોફુવારો-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s