આ બધું ઉપરથી આવે છે-મુન્ની બદનામ હુઈ જાલિમ તેરે લીએ

સાંભળવા માટે નીચેની લીંક ક્લીક કરો, સ્પીકરો ઓન રાખજો:

આ બધું ઉપરથી આવે છે

.

                                      મુન્ની બદનામ હુઈ જાલિમ તેરે લીએ-સ્પીકરો ઓન


.

COMPUTER ALPHABET – A TO Z

.

Advertisements

5 responses to “આ બધું ઉપરથી આવે છે-મુન્ની બદનામ હુઈ જાલિમ તેરે લીએ

  1. મુન્ની બદનામ થતી ક્યાંથી રોકાય જ્યાં બધું ઉપરથી આવતું હોય..!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s