કુતરાનું નાનું ગલુડીયું-THE LAST WORD

કુતરાનું નાનું ગલુડીયું

.

આજકાલ ચાલુ કારે લોકોને ટેક્સ મેસેજો મોકલવાની ખુબ જ ખરાબ ટેવ છે. જેણે લઈને દર વર્ષે ચાર લાખ ચાલીસ હજાર માણસો મૃત્યુ/ઈજા પામે છે. ચાલુ કારે ટેક્સ મેસેજ મોકલનારાઓએ પોતાની પાછળનાઓનો વિચાર કરવો જોઈએ. આ વિડીયો ધીમો છે પરંતુ ખુબ જ ગંભીર સંદેશો આપે છે.


.

શરાબ પીને દે મસ્જિદમે બેઠ કર – Resized

.

Advertisements

3 responses to “કુતરાનું નાનું ગલુડીયું-THE LAST WORD

  1. Three poets says about KHUDA in three different way !!! Khuda is every where but we not feel it, that is MAYA as Gita says.
    Mobile is being used for show and not for need so we are victims of accidents our family members are sufferers.It is pity. It is Maya ??? Gautam

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s