જોક્સ-અમદાવાદી કોને કહેવાય-MIND BLOWING ACROBATE ON MOTOR CYCLE

અમદાવાદી કોને કહેવાય

.

MIND BLOWING ACROBATE ON MOTOR CYCLE

યુક્રેનના એક આંઠ વરસના છોકરાએ જે એક્રોબેટ મોટર સાયકલ ઉપર કરી બતાવ્યા છે તે જોઈને તમારા શ્વાસ થંભી જશે. આની પ્રેક્ટીસ કરતી વખતે તે કેટલીવાર પડ્યો હશે અને તેને કેટલીયે ઈજા થઇ હશે. તેના માતા-પિતાની હિંમતને પણ દાદ આપવી પડે એવું છે. 


.

ALL MENS ARE BORN FREE

.

4 responses to “જોક્સ-અમદાવાદી કોને કહેવાય-MIND BLOWING ACROBATE ON MOTOR CYCLE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s