પાણીપુરી દે બસંતી-ONAM FESTIVAL KERALA

.


.

પી.પી.એસ.જોવા માટે નીચેની લીંક ક્લીક કરો:

ONAM FESTIVAL KERALA-pps

 

પી.ડી.એફ.જોવા માટે નીચેની લીંક ક્લીક કરો:

ONAM FESTIVAL KERALA-pdf

.

c0413 – Resized

.

Advertisements

2 responses to “પાણીપુરી દે બસંતી-ONAM FESTIVAL KERALA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s