ચંપકનો વીમો લેવો પડશે-Jana Gana Mana in 39 voices

.

ચંપકનો વીમો લેવો પડશે

.

સાભાર: જાગૃતિ અજમેરા

.

IT IS COMPUTER NOT HUSBAND – Resized

.

Advertisements

6 responses to “ચંપકનો વીમો લેવો પડશે-Jana Gana Mana in 39 voices

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s