આ કંઈ મંદિર થોડું છે

.

આ કંઈ મંદિર થોડું છે

.

નરેન્દ્ર મોદી સાંતાક્લોઝના રૂપમાં:


.

Gold purity – Resized -

.

Advertisements

4 responses to “આ કંઈ મંદિર થોડું છે

  1. One can not avoid atleast smile on reading jokes.
    Idea of santa close is good.
    Information for cheating in gold purchase is alarming.\

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s