નળમાં પાણી આવે છે?

.

આ ઓડિયો ફાઈલ છે, નીચેની લીંક ક્લીક કરો અને તમારા સ્પીકરો ઓન રાખજો:

નળમાં પાણી આવે છે?

.

છ બીયર પીધા પછીને અસર

Beer Effect

.

One response to “નળમાં પાણી આવે છે?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s