અસ્ત્રી કરતાં ફોન આવે તો શું કરશો?-Parking Prayer Time

અસ્ત્રી કરતાં ફોન આવે તો શું કરશો? સ્પીકર ઓને રાખજો.


.PARKING PRAYER TIME:


.Food Codes – Resized

.

Advertisements

One response to “અસ્ત્રી કરતાં ફોન આવે તો શું કરશો?-Parking Prayer Time

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s