સિંહો-જંગલી ભેસો અને મગર વચ્ચે ઘમસાણ લડાઈ

જંગલી ભેસોના એક ટોળામાંથી નાના બચ્ચાને સિંહો ઉપાડી જાય છે. પાણીમાં પડેલા બચ્ચાને એક મગર ખેંચી જવા પોતાના જડબામાં પકડે છે અને સિંહો મગર પાસેથી લડાઈ કરીને બચ્ચાને નદીની બહાર ખેંચી લાવે છે. અહિયા જંગલી ભેંસોનું ટોળું બચ્ચાને બચાવવા સિંહો ઉપર હુમલો કરે છે અને તમે નહી માનો બચ્ચાને જંગલી ભેસો સિંહો પાસેથી છોડાવીને ભગાવી દે છે. આપણી શાંતિપ્રિય પ્રજાએ આપણા રાજકીય હિંસક સિંહો અને મગરોથીબચવા માટે પ્રતિકાર કરવો પડશે. જો જાનવરોમાં આવી અક્કલ અને ખુમારી હોય તો પછી ભારતની પ્રજામાં એ ખુમારી ક્યારે આવશે? કે પછી નકસલવાદ જેવો હિંસક પ્રતિકાર તેનો ઉપાય છે તે તો ભવિષ્ય જ બતાવશે.

.


.

જરૂરીયાત અને લોભ વચ્ચે શું ફરક છે?


.

close your eyes and read – Resized

.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s