તુ મને ભગવાન એક વરદાન આપી દે!

.

.

Advertisements

7 responses to “તુ મને ભગવાન એક વરદાન આપી દે!

  1. બહુજ સરસ, બહુજસરસ બહુજસરસ એ સિવાય આવા ભજન માટે બિજા શબ્દો ક્યાથી મળે?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s