જોક્સ – હું પરણેલો છું, મારે શાંતી જોઈતી હતી

.

જોક્સ-૨૯

.

Advertisements

5 responses to “જોક્સ – હું પરણેલો છું, મારે શાંતી જોઈતી હતી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s