કર્મો કરેલા મુજને નડે છે..એક સુંદર ગીત

સ્પીકર ઓન રાખજો

.

.

CLICK FOLLOWING LINK

AMAZING CREATURES ONLY SEEN WITH A MICROSCOPE

.

Advertisements

11 responses to “કર્મો કરેલા મુજને નડે છે..એક સુંદર ગીત

  1. ગીત, સંગીત અને સૂર થ્રણેય અદ્ભૂત. બની શકે તો સૉફ્ટ કૉપી મોકલવા કૃપા કરશોજી

    Like

  2. sundar sangit/avaj Maza Padi. Kudratno karishma joyi vicharma padi javayu.aavi micro karigari kon/kya/kevirite kartu hashe ??? GAUTAM

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s