ઇન્ડિયન લોકોને ટપી જાય બર્માના લોકો

.

ઇન્ડીયામાં ટ્રેનમાં ચઢવા માટે ધક્કામુક્કી થાય તે જોઈને બહારના લોકોને આશ્ચર્ય થાય, પરંતુ આ વિડીયો જોશો તો તમે બર્માના લોકોને અને તે પણ એક સ્ત્રીને જે રીતે ટ્રેનમાં ચઢે છે તે જોઈને સલામ કરશો.

.

.

6 responses to “ઇન્ડિયન લોકોને ટપી જાય બર્માના લોકો

  • Perhaps ,Factually…… it confirms that certain people do have an in-built INSTINCT OF FEARLESSNESS AND RISK-TAKING ADVENTUROUS ATTITUDE…
   Again, the NECESSITY/DIRE NEED also triggers SUCH SPIRITS WITHIN
   AND one is tempted, inspired/instigated from ‘ W I T H I N ‘ TO go for SUCH A FEAT…SEEMINGLY Very Difficult and ALMOST IMPOSSIBLE…/Unbelievable ..
   One more thing one can observe is that a sense of C-OPERATION AND SUPPORT FROM A CONFIDENT . of the Selling Hawkers.with daily practice.is an IMPORTANT aid here…
   I really appreciate your SPIRITS FOR SHARING SUCH unusual /unique things ..” V.D.”
   THANKS A LOT AGAIN….Please keep it up…it will surely nurture your HOBBY….TO SEARCH AND RESEARCH AND SHARE / Distribute/GIVE… TO Society…at large…
   I too strongly believe that sharing enriches…both ways …
   -La’Kant / 16-6-13

   Like

 1. Perhaps ,Factually…… it confirms that certain people do have an in-built INSTINCT OF FEARLESSNESS AND RISK-TAKING ADVENTUROUS ATTITUDE…
  Again, the NECESSITY/DIRE NEED also triggers SUCH SPIRITS WITHIN
  AND one is tempted, inspired/instigated from ‘ W I T H I N ‘ TO go for SUCH A FEAT…SEEMINGLY Very Difficult and ALMOST IMPOSSIBLE…/Unbelievable ..
  One more thing one can observe is that a sense of C-OPERATION AND SUPPORT FROM A CONFIDENT . of the Selling Hawkers.with daily practice.is an IMPORTANT aid here…
  I really appreciate your SPIRITS FOR SHARING SUCH unusual /unique things ..” V.D.”
  THANKS A LOT AGAIN….Please keep it up…it will surely nurture your HOBBY….TO SEARCH AND RESEARCH AND SHARE / Distribute/GIVE… TO Society…at large…
  I too strongly believe that sharing enriches…both ways …
  -La’Kant / 16-6-13

  Like

 2. Perhaps ,Factually…… it confirms that certain people do have an in-built INSTINCT OF FEARLESSNESS AND RISK-TAKING ADVENTUROUS ATTITUDE…
  Again, the NECESSITY/DIRE NEED also triggers SUCH SPIRITS WITHIN
  AND one is tempted, inspired/instigated from ‘ W I T H I N ‘ TO go for SUCH A FEAT…SEEMINGLY Very Difficult and ALMOST IMPOSSIBLE…/Unbelievable ..
  One more thing one can observe is that a sense of C-OPERATION AND SUPPORT FROM A CONFIDENT . of the Selling Hawkers.with daily practice.is an IMPORTANT aid here…
  I really appreciate your SPIRITS FOR SHARING SUCH unusual /unique things ..” V.D.”
  THANKS A LOT AGAIN….Please keep it up…it will surely nurture your HOBBY….TO SEARCH AND RESEARCH AND SHARE / Distribute/GIVE… TO Society…at large…
  I too strongly believe that sharing enriches…both ways …
  -La’Kant / 16-6-13

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s