આઈ.પી.એલ. મેચ ફીક્સીંગ-૧ અને ૨

.

આઈ.પી.એલ. મેચ ફીક્સીંગ-૧

.

આઈ.પી.એલ. મેચ ફીક્સીંગ-૨

.

0943_advani1

.

Advertisements

2 responses to “આઈ.પી.એલ. મેચ ફીક્સીંગ-૧ અને ૨

    • TOUGH DENTED PLAYERS ARE CAUGHT BY POLICE, UNLIKE OUR POLITICIANS THEY ARE SHAMELESS AND DECLARE THAT THEY HAVE NOT DONE ANYTHING WRONG AND THEY WILL COME CLEAR AS THEY HAVE FAITH IN INDIAN JUDICIARY.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s