જોક્સ-ડાયરો-JOKES-1

ENGLISH JOKES-1

ENGLISH JOKES-2

ENGLISH JOKES-3

ENGLISH JOKES-4

.

GUJARATI JOKES -1

GUJARATI JOKES -2

GUJARATI JOKES -3

GUJARATI JOKES -4

GUJARATI JOKES –5

.

GAMADIYA-ગામડીયાઓની ભજવેલી રામાયણ

GUJARATI MATRICS-ગુજરાતી કોમેડી વિડીયો

GUJARATI JOKES AUDIO

.

ટીખળ જોવા માટે નીચેની લીંક ક્લીક કરો અને પછી જે પાનું ઉઘડે તેમાં બ્લુ કલરની લીંક ક્લીક કરો અને પછી પેટ પકડીને હસો.

PRANKS –Part 1- ટીખળી(મશ્કરી)

PRANKS –Part 2- ટીખળી(મશ્કરી)

PRANKS –Part 3- ટીખળી (મશ્કરી)

PRANKS –Part 4 – ટીખળી (મશ્કરી)

PRANKS –Part 5- ટીખળી(મશ્કરી)

LAUGH – PRANK – ટીખળ જોઈને હસો

.

પેટ પકડીને હસો – સિદ્ધાર્થ રાંદેરિયા

કૃષ્ણ વિરુદ્ધ કનૈયા – પરેશ રાવલ કોમેડી

KENYA MASI-કેન્યામાસી હાસ્યનો ફુવારો

NAL MAA PAANI AAVE CHHE-ફોન કોમેડી

MAA BAAP-MUST LISTEN VERY GOOD-HINDI

જૂની ટી.વી. ઉપરની જાહેરખબરો

 

.

શ્રી મહેન્દ્રભાઈ પટેલે હસાવતા હસાવતા જીવનની અદભુત વાતો કરી છે

– સાંભળવા માટે વોલ્યુમનો એરો ક્લિક કરવો જરૂરી છે

હાસ્યની હેલી – મહેન્દ્રભાઈ પટેલ ૦૧

હાસ્યની હેલી – મહેન્દ્રભાઈ પટેલ ૦2

હાસ્યની હેલી – મહેન્દ્રભાઈ પટેલ ૦૩

હાસ્યની હેલી – મહેન્દ્રભાઈ પટેલ ૦૪

હાસ્યની હેલી – મહેન્દ્રભાઈ પટેલ ૦5

હાસ્યની હેલી – મહેન્દ્રભાઈ પટેલ ૦6

હાસ્યની હેલી – મહેન્દ્રભાઈ પટેલ ૦7

હાસ્યની હેલી – મહેન્દ્રભાઈ પટેલ ૦8

હાસ્યની હેલી – મહેન્દ્રભાઈ પટેલ ૦9

હાસ્યની હેલી – મહેન્દ્રભાઈ પટેલ 10

.

શાહબુદ્દીન રાઠોડ જોક્સ ભાગ : ૧

શાહબુદ્દીન રાઠોડ જોક્સ ભાગ : ૨

શાહબુદ્દીન રાઠોડજોક્સ ભાગ : ૩

શાહબુદ્દીન રાઠોડ જોક્સ ભાગ : ૪

શાહબુદ્દીન રાઠોડ જોક્સ ભાગ : ૫

શાહબુદ્દીન રાઠોડ જોક્સ ભાગ : ૬

શાહબુદ્દીન રાઠોડ હાસ્યનો મુકાબલો ૧

શાહબુદ્દીન રાઠોડ હાસ્યનો મુકાબલો ૨

શાહબુદ્દીન રાઠોડ હાસ્યનો મુકાબલો ૩

શાહબુદ્દીન લાઈવ અમદાવાદ ૧

શાહબુદ્દીન લાઈવ અમદાવાદ ૨

શાહબુદ્દીન લાઈવ અમદાવાદ ૩

શાહબુદ્દીન લાઈવ અમદાવાદ ૪

શાહબુદ્દીન લાઈવ અમદાવાદ ૫

શાહબુદ્દીન લાઈવ અમદાવાદ ૬

.

ધીરુભાઈ સરવૈયા ભાગ – ૧/૬

ધીરુભાઈ સરવૈયા ભાગ – ૨/૬

ધીરુભાઈ સરવૈયા ભાગ – ૩/૬

ધીરુભાઈ સરવૈયા ભાગ – ૪/૬

ધીરુભાઈ સરવૈયા ભાગ – ૫/૬

ધીરુભાઈ સરવૈયા ભાગ – ૬/૬

.

ધીરુભાઈ સરવૈયા – જોક્સનો જોકર ભાગ – ૧

ધીરુભાઈ સરવૈયા – જોક્સનો જોકર ભાગ – ૨

ધીરુભાઈ સરવૈયા – જોક્સનો જોકર ભાગ – ૩

.

ધીરુભાઈ સરવૈયા–રમુજની રમઝટ-૧

ધીરુભાઈ સરવૈયા–રમુજની રમઝટ-૨

.

ધીરુની ધમાલ -૧

ધીરુની ધમાલ -૨

ધીરુની ધમાલ -૩

.

મોબાઈલ છે કે મુશીબત-ભાગ-૧-ધીરુભાઈ સરવૈયા

મોબાઈલ છે કે મુશીબત-ભાગ-૨-ધીરુભાઈ સરવૈયા

મોબાઈલ છે કે મુશીબત-ભાગ-૩-ધીરુભાઈ સરવૈયા

.

મહેમાન છે કે માંગણ-ભાગ-૧

મહેમાન છે કે માંગણ-ભાગ-૨-ધીરુભાઈ સરવૈયા

મહેમાન છે કે માંગણ-ભાગ-૩-ધીરુભાઈ સરવૈયા

.

ઉધાર લેવું મોજમાં રહેવું ભાગ-૧-ધીરુભાઈ સરવૈયા

ઉધાર લેવું મોજમાં રહેવું ભાગ-૨-ધીરુભાઈ સરવૈયા

ઉધાર લેવું મોજમાં રહેવું ભાગ-૩-ધીરુભાઈ સરવૈયા

.

જોક્સનો જોકર ભાગ-૧-ધીરુભાઈ સરવૈયા

જોક્સનો જોકર ભાગ-૨-ધીરુભાઈ સરવૈયા

જોક્સનો જોકર ભાગ-૩-ધીરુભાઈ સરવૈયા

.

રમુજની રમઝટ-ભાગ-૧-ધીરુભાઈ સરવૈયા

રમુજની રમઝટ-ભાગ-૨-ધીરુભાઈ સરવૈયા

.

હાસ્યની હેરાફેરી-ભાગ-૧-ધીરુભાઈ સરવૈયા

હાસ્યની હેરાફેરી-ભાગ-૨-ધીરુભાઈ સરવૈયા

હાસ્યની હેરાફેરી-ભાગ-૩-ધીરુભાઈ સરવૈયા

.

હાસ્યના ફટફટીયા-ભાગ-૧-ધીરુભાઈ સરવૈયા

હાસ્યના ફટફટીયા-ભાગ-૨-ધીરુભાઈ સરવૈયા

હાસ્યના ફટફટીયા-ભાગ-૩-ધીરુભાઈ સરવૈયા

.

ભીખુદાન ગઢવી ડાયરો ૧

ભીખુદાન ગઢવી ડાયરો ૨

ભીખુદાન ગઢવી ડાયરો ૩

ભીખુદાન ગઢવી ડાયરો ૪

ભીખુદાન ગઢવી ડાયરો ૫

ભીખુદાન ગઢવી ડાયરો ૬

.

ભીખુદાન ગઢવી હાસ્યવાર્તા ૧

ભીખુદાન ગઢવી હાસ્યવાર્તા ૨

ભીખુદાન ગઢવી હાસ્યવાર્તા ૩

.

વસંત પરેશ –  ડાયરો ભાગ ૧

વસંત પરેશ –  ડાયરો ભાગ ૨

વસંત પરેશ –  ડાયરો ભાગ ૩

વસંત પરેશ –  ડાયરો ભાગ ૪

વસંત પરેશ –  ડાયરો ભાગ ૫

વસંત પરેશ –  ડાયરો ભાગ ૬

.

Mogalmaa Kirtidan Gadhvi Kathada 2009

Mogalmaa by pratik ahir,chandrdeep sinh

.

Gujarati Dayro (1 of 4) – Kirtidan Gadhavi

Gujarati Dayro (2 of 4) – Kirtidan Gadhavi

Gujarati Dayro (3 of 4) – Kirtidan Gadhavi

Gujarati Dayro (4 of 4) – Kirtidan Gadhavi

.

rushabh Ahir Mandavi Live program 1

rushabh Ahir Mandavi live program 3

rushabh ahir mandavi live dayro 4

rushabh ahir mandavi live dayro 5

rushabh ahir mandavi live dayro part 6

rushabh ahir mandavi live dayro 7

.

ગુજરાતી ડાયરો – ફરીદામીર

Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 01/29

Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 02/29

Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 03/29

 Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 05/29

 Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 06/29

 Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 07/29

 Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 08/29  

Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 09/29

 Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 10/29

 Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 11/29

 Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 12/29

 Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 13/29

Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 14/30   

 Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 15/29

 Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 16/29

 Gujarati Dayro-Farida-Mir Part 17/29

 Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 18/29

 Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 19/29

Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 20/29

Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 21/29

Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 22/29

Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 23/29     

Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 24/29

 Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 25/29

 Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 26/29

Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 27/29  

Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 28/29

 Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 29/29

.

ગુજરાતી ડાયરો – હરસુર ગઢવી

હરસુર ગઢવી ભાગ-૧

હરસુર ગઢવી ભાગ-૨

હરસુર ગઢવી ભાગ-૩

હરસુર ગઢવી ભાગ-૪

હરસુર ગઢવી ભાગ-૫

હરસુર ગઢવી ભાગ-૬

હરસુર ગઢવી ભાગ-૭

હરસુર ગઢવી ભાગ-૮

હરસુર ગઢવી-ભાગ-૯

.

ગુજરાતી ડાયરો-ભજન-ઓસમાણ મીર:

ઓસમાણ મીર – ભાગ ૧

ઓસમાણ મીર – ભાગ – ૨

ઓસમાણ મીર – ભાગ ૩

ઓસમાણ મીર – ભાગ – ૪

.

Osman Mir Sant Vani Bhajans – 1

Osman Mir Sant Vani Bhajans – 2

Osman Mir Sant Vani Bhajans – 3

Osman Mir Sant Vani Bhajans – 4

Osman Mir Sant Vani Bhajan – 5

.

Osman Mir ~ Junagadh, Shivratri 2011 (1)

Osman Mir ~ Junagadh, Shivratri 2011 (2)

Osman Mir ~ Junagadh, Shivratri 2011 (3)

Osman Mir ~ Junagadh, Shivratri 2011 (4)

Osman Mir ~ Junagadh, Shivratri 2011 (5)

Osman Mir ~ Junagadh, Shivratri 2011 (6)

Osman Mir ~ Junagadh, Shivratri 2011 (7)

Osman Mir ~ Junagadh, Shivratri 2011 (8)

Osman Mir ~ Junagadh, Shivratri 2011 (9)

Osman Mir ~ Junagadh, Shivratri 2011 (10)

Osman Mir ~ Junagadh, Shivratri 2011 (11)

Osman Mir ~ Junagadh, Shivratri 2011 (12)

Osman Mir ~ Junagadh, Shivratri 2011 (13)

Osman Mir ~ Junagadh, Shivratri 2011 (14)

.

OSMAN MIR-SHIVRATRI-2014-MAN MOR BANI THANGAT KARE

Gujarati Live Bhajan 2014 | Aavu Tare Dwar Hu To | Osman Mir,Kirtidan Ghadhvi

Osman Mir – Muje Meri Masti

Osman Mir ~ Ramapeer bhajan

osman mir bhajan 2014 toraniya ashadhi bij Part-1

osman mir bhajan 2014 toraniya ashadhi bij Part-2

.

8 responses to “જોક્સ-ડાયરો-JOKES-1

 1. પ્રિય મિત્ર,

  “જ્ઞાન સાથે ગમ્મત” પર મળેલા આપના પ્રેમ અને સહકાર જોઈને મોજેમોજ.કોમ ના નામ થી વેબ બ્લોગ શરુ કરેલ છે.

  આશા રાખીશ આપનો સહકાર ત્યાં પણ મળતો જ રહેશે.

  આપની બ્લોગ ઉપર મુલાકાત અને અભિપ્રાય મને અનુરૂપ ફેરફારો કરવામાં મદદ કરશે.

  http://www.mojemoj.com

  ધર્મેશ

  Like

 2. Hello Vipulbhai,
  You have collected really good collections with many varieties of songs. I also listen to Mayabhai Ahir who does dayaro with hasya(comedy) and also I like Osman Mir, Lalita Ghodadra etc..

  Like

  • સ્નેહી વિજયભાઈ, તમારો બ્લોગ જોયો અને અંદર ખુબ જ સુંદર “ગુડ મોર્નિંગ” માટેના સુવાક્યો છે. ધીમે ધીમે તમે આજ સુવાક્યો તમારા નામે બનાવતા થઇ જશો. મારી પાસે પુષ્કળ છે પરંતુ સમયના અભાવે બનાવી નથી શકતો. અભિનંદન!

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s