તારીખ ૧૫-૧૧-૨૦૧૭ થી ૧૫-૧-૨૦૧૮ વિરામ

તારીખ ૧૫-૧૧-૨૦૧૭ થી ૧૫-૧-૨૦૧૮ વિરામ. ક્ષમા યાચના!

વિપુલ એમ દેસાઈ 

Advertisements

Full body transplant – Buffalo Kill Lion – China’s Ionic Smog, Sucking Vacuum

.

Full body transplant

.

Buffalo Kill Lion

.

China’s Ionic Smog-Sucking Vacuum

.

CLICK FOLLOWING LINK FOR AUDIO

મારો ને તારો નાં જીવનમાં ડખા છે

.

મોટા અક્ષરો વાંચવા માટે નીચેના ફોટા ઉપર ક્લિક કરો

Funny Animals around the world – Proximity Paragliding – Vinicunca, Rainbow Mountain

.

Funny Animals around the world

.

Proximity Paragliding

.

Vinicunca – Rainbow Mountain

.

CLICK FOLLOWING LINK FOR PDF

PICTURES OF OLD FILM STARS

.

મોટા અક્ષરો વાંચવા માટે નીચેના ફોટા ઉપર ક્લિક કરો

Nanotechnology to end insulin injections for diabetics – The Dog Dance World Championship – TOYOTA i-ROAD test driving in Tokyo

.

Nanotechnology to end insulin injections for diabetics

.

The Dog Dance World Championship

.

TOYOTA i-ROAD test driving in Tokyo

.

CLICK FOLLOWING LINK FOR AUDIO

ખર્ચો હજુ ચાલુ જ છે

.

મોટા અક્ષરો વાંચવા માટે નીચેના ફોટા ઉપર ક્લિક કરો

Amazing Roller Coaster Ice Cream in Mumbai – Mass Slaughter of Pilot Whales in The Faroe Islands – This Pill Could Replace Injection Must Watch

.

Amazing Roller Coaster Ice cream in Mumbai

.

Mass Slaughter of Pilot Whales in The Faroe Islands

ડેન્માર્કના ફેઈરો આઈસલેન્ડમાં ૪૦૦ વરસોથી વ્હેલ અને ડોલ્ફિન માછલીઓની ક્રુરતાપૂર્વક હત્યા કરવામાં આવે છે. ૧૬મી સદીમાં શરુ થયેલી આ પરંપરામાં માછલીઓને જીવતી દરિયામાંથી બહાર કઢાય છેં અને પછી તેને ક્રુરતાપૂર્વક મારી નાખવામાં આવે છે. જીવતી માછલીઓમાં દરિયામાંથી લાવતી વખતે હુક ભેરવીને તેની કરોડરજ્જુ તોડી નખાય છે. અહીની સરકારે આ માછલીઓના માંસને પોતાના નાગરીકોનું રાષ્ટ્રીય ભોજન ગણાવ્યું છે.

.

This Pill Could Replace Injection Must Watch

.

CLICK FOLLOWING LINK FOR AUDIO

देवो के वाहनों को छुट्टी चाहिए

.

મોટા અક્ષરો વાંચવા માટે નીચેના ફોટા ઉપર ક્લિક કરો

Banff National Park – Synchronized Flyboarding – Nature’s Greatest Artist

.

Banff National Park

.

Synchronized Flyboarding

.

Nature’s Greatest Artist

.

CLICK FOLLOWING LINK FOR AUDIO

शब्दों के दांत नहीं होते

.

મોટા અક્ષરો વાંચવા માટે નીચેના ફોટા ઉપર ક્લિક કરો

The secret of the black and long hairs – The Best Top 6 AMAZING Auditions – New Futuristic Massive Firefighting Drones

.

The secret of the black and long hairs of Red Yao Girls

.

The Best Top 6 AMAZING Auditions

.

New Futuristic Massive Firefighting Drones

.

CLICK FOLLOWING LINK FOR AUDIO

કામ ચોરી નહિ કરો – સંજય રાવલ

.

મોટા અક્ષરો વાંચવા માટે નીચેના ફોટા ઉપર ક્લિક કરો